Dny kulturní lingvistiky 2023

Přednášky hostů

Čtvrtek 23. 11. – místnost č. 104 (1. patro)

Dopoledne: moderované přednášky hostů (s diskusí)

  • 9.00 – 10.00 Anna Pajdzińska: Rola frazeologizmów w rekonstruowaniu językowego obrazu świata // Role frazémů při rekonstrukci jazykového obrazu světa
  • 10.00 – 11.00 Dorota Filar: „Zvrot ku tekstom“ w polskich badaniach nad językowym obrazem świata // „Obrat k textům“ v polských výzkumech jazykového obrazu světa
  • 11.00 – 12.00 Aneta Wysocka: Język emocji: uniwersalizm, relatywizm, subiektywizm // Jazyk emocí: univerzalismus, relativismus, subjektivismus


Anna Pajdzińska:
Role frazémů při rekonstrukci jazykového obrazu světa

Zvláštní role frazémů při rekonstrukci jazykového obrazu světa vychází z různých faktorů. Za prvé často tvoří názvy konkrétních věcí či stavů věcí pouze frazémy. Za druhé jsou frazémy všeobecně chápány jako jednotky charakteristické pro daný jazyk, určující jeho odlišnost, svébytnost, silnou spjatost s historií a kulturou určitého jazykového společenství, a to nás opravňuje předpokládat, že právě v nich se nejlépe odráží specifičnost myšlení tohoto společenství. Za třetí je díky formálním a sémantickým vlastnostem frazémů snazší dospět k soudům v nich fixovaným, než je tomu v případě jiných jazykových údajů: mnoho frazeologických spojení má výraznou strukturu, vnitřní i vnější syntax a metaforickou či metonymickou sémantickou motivaci.

Závěry vyplývající z analýzy jednotlivých frazémů by měly být podloženy dalšími jazykovými fakty – frazeologickými a/nebo nefrazeologickými, jinak zůstanou jen slabými hypotézami. A pouze srovnávací studie mohou dát odpověď na otázku, co je univerzální, co svědčí o příslušnosti k určitému civilizačnímu či kulturnímu okruhu, a konečně co je vlastní jen určitému jazykovému společenství.


Dorota Filar:
„Obrat k textům“ v polských výzkumech jazykového obrazu světa

Cílem mé prezentace je ukázat polské (resp. lublinské) cesty výzkumu jazykového obrazu světa. Největší pozornost chci věnovat problematice textových obrazů světa; zkoumání toho, jak „z metodologických základů JOS vyplynula nutnost považovat 'textové obrazy světa' za základní empirickou bázi při studiu jazykových exponentů lidského myšlení o světě“ (Tokarski 2017: 252).

Koncept jazykového obrazu světa (JOS) jako jednoho z etnolingvistických přístupů k jazyku je součástí antropologického, kulturologického proudu bádání. Polské práce o JOS začaly ve 20. století rekonstrukcí ustálených soudů fixovaných v jazyce, které jsou „produktem minulosti, plodem specifických lidských zkušeností, národní a šířeji společenské kultury” (Bartmiński 2006: 14). Takto chápaný JOS – do značné míry stabilizovaný, „panchronní”, globální konstrukt – odráží „historicky motivovanou národní kulturu” (Tokarski 2016: 256) a může se orientovat především na „modelové” soudy o skutečnosti, sdílené typickými představiteli daného jazyka a kultury, na společenské obsahy (které tedy nemají konkrétního autora). Takový způsob popisu předpokládá určitou schematizaci – rekonstrukci zobecněných struktur jazykových a kulturních znalostí.

V polonistice se objevil také proud výzkumu textových obrazů světa, který se orientuje více na procesy jazykové subjektivity viditelné v textech. Autorské konceptualizace, interpretace světa vepsané do textů konkrétních autorů, umožňují ve větší míře dešifrovat současný obraz světa a místo, které v něm dnes – reálně – zaujímá člověk. Neboť to, „co mají lidé dnes na mysli”, když používají nějaké slovo, je vyjádřeno především v současných textech: textové obrazy mohou dokumentovat změny a polemiky o světě, vepsané do intersubjektivního prostoru kultury a vyjádřené v jazyce.

Předpokládám, že konvencionalizované jazykové významy, které jsou nositeli stabilizovaného jazykově-kulturního náhledu na svět, jsou „výchozími sémantickými modely” pro každý srozumitelný – i vysoce individualizovaný – výrok. Ustálený („zavedený”) jazykový význam tvoří sémantické schéma, které je stopou souvisejícího schématu kognitivního: člověk jako cognitive miser, kognitivní skrblík, je zároveň „komunikačním skrblíkem”, usilujícím o efektivitu s co nejmenším kognitivním a jazykovým úsilím. Ustálené sémantické (pojmové) cesty jsou však pouze výchozími modely, které se „na žádost člověka” stávají flexibilními a dynamickými, otevřenými novým interpretacím skutečnosti.

Výše uvedené vztahy budu ve své prezentaci ilustrovat údaji z lexikografických i kulturních pramenů a z autorských textů různého typu.


Aneta Wysocka:
Jazyk emocí: univerzalismus, relativismus, subjektivismus

Kulturně a jazykově fixované interpretace lidských emocionálních stavů jsou od 80. let 20. století důležitým předmětem zájmu badatelů v oblasti sémantiky a pragmatiky řeči. Mnohotvárnost této problematiky se projevuje již ve snaze určit, „kde by měly být emoce lokalizovány – v těle, v mysli, v komunikačních aktivitách nebo v sociálních interakcích“ [White 2005: 54-55]. První dvě ze čtyř zde vyčleněných sfér fungování emocí jsou zkoumány mimo jiné v rámci kognitivního paradigmatu „ztělesněné mysli“ [Lakoff, Johnson 1999], zatímco druhé dvě jsou zkoumány v rámci paradigmatu kulturní sémantiky [Wierzbicka 1999 a 2006], které odhaluje relativizovanou povahu lidského emočního prožívání: to, jak vyjadřujeme, interpretujeme, a dokonce i prožíváme emoční stavy, závisí na kultuře, do níž jsme ponořeni, a na zásobě symbolických jednotek, které máme k dispozici [Whorf 1982, s. 3]. 297, Marody 1987, s. 37, Lakoff, Johnson 1988, Lakoff 2003; Burszta 1998, s. 66 a 78-79]. Kulturní vzorce tedy prostupují a utvářejí individuální emoční prožívání.

Jak lingvisté zkoumají emoce, přesněji řečeno kulturně fixované modely emocí a způsoby, jakými se pocity vyjadřují prostřednictvím jazyka? White poukazuje na čtyři vzájemně se doplňující roviny popisu těchto otázek: 1) analýza emočního slovníku, tj. názvů jednotlivých emocí a vzájemných vztahů mezi těmito názvy [viz např. Jędrzejko E., Nowakowska-Kempna I., 1985]; 2) studium konvenční (a kreativní) metaforiky pro mluvení o pocitech a jejich vyjadřování [Kövecses 1986, Nowakowska-Kempna 1995 a 2000, Pajdzińska 1999]; 3) rekonstrukce skriptů a „interakčních scénářů“ [White 2005: 68] souvisejících s emocemi [viz např. Wysocka 2009]; 4) analýza sociálního kontextu, v němž jazyk emocí funguje a „nabývá pragmatické moci“ [White 2005: 57; srov. např. Duszak, Pawlak 2003; Pawlak 2009]. V průběhu přednášky se seznámíme s tím, co bylo zjištěno na každé ze čtyř zde rozlišených úrovní popisu vybraných citů (strach, hněv, radost, stud, láska a žárlivost) v interpretaci příslušníků polského jazykového a kulturního společenství (na komparativním pozadí). Dále se zamyslíme nad tím, jaké další perspektivy výzkumu jazyk emocí lingvistům otevírá.Pátek 24. 11. – místnost č. 104 (1. patro)

Dopoledne: moderované přednášky hostů (s diskusí) + studentský projekt

  • 9.00 – 10.00 Galina Javorska: Семантика і прагматика сучасного політичного дискурсу // Sémantika a pragmatika současného politického diskurzu (přednáška v modu online)
  • 10.00 – 11.00 Stanislawa Niebrzegowska Bartmińska: Współczesna etnolingwistyka kognitywna – ludowa, narodowa, porównawcza?


Galina Javorska:
Sémantika a pragmatika současného politického diskurzu

Téma rusko-ukrajinské války tvoří politický diskurz válečných soupeřů – Ukrajiny a Ruska – a objevuje se neustále ve světových médiích. Navrhuji předběžnou klasifikaci typů diskurzu v závislosti na postoji adresáta politických výroků k válce (diskurz VLASTNÍCH, diskurz CIZÍCH a diskurz JINÝCH – partnerů a „neutrálů“). Zaměřuji se na problémy interpretace a chápání událostí, na zvláštnosti a překážky v komunikaci s nepřítelem i s partnery Ukrajiny.

Důraz je kladen na výzkumný potenciál teorie řečových aktů pro analýzu politického diskurzu v sémantických a pragmatických aspektech.

Článek analyzuje „hrozby“ a „sliby“ jako klíčové řečové akty agresorské země na základě moderního politického diskurzu Ruské federace. Rozebírá se manipulace za pomoci hrozeb a slibů, jakož i účinnost zastrašování jadernou hrozbou. Jsou odhaleny podobnosti mezi politickými hrozbami Ruské federace a hrozbami kriminálními.

Potřeba právně prokázat skutečnosti masových válečných zločinů spáchaných Ruskou federací na Ukrajině upozorňuje na metody identifikace nekalých úmyslů pachatelů trestných činů a na možnosti přesvědčivé prezentace získaných výsledků. S ohledem na sémiotickou povahu projevů duševních stavů a potřebu jejich správné interpretace je vhodné rozšířit oblast působnosti lingvistických a lingvopragmatických metod ve forenzní lingvistice.


Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska:
Současná kognitivní etnolingvistika – lidová, národní, srovnávací?

Etnolingvistika je vědní disciplína, která zkoumá vztah jazyka a kultury, a to ve dvou rovinách: lidový jazyk – lidová kultura a standardní jazyk – národní kultura (jak to naznačuje význam segmentu ethnos v názvu disciplíny). Charakter jazyka dnes na slovanské půdě studují čtyři etnolingvistické školy. Jsou to: dialektologická etnolingvistika Nikity a Světlany Tolstých, etymologická etnolingvistika Vjačeslava Ivanova a Vladimira Toporova, onomastická etnolingvistika Alexandra Matvejeva, pokračující v okruhu Marie Rut a Jeleny Berezovič, a kognitivní etnolingvistika Jerzyho Bartminského, jíž je věnována tato přednáška.

Základní pojmové instrumentárium kognitivní etnolingvistiky tvoří síť vzájemně propojených pojmů, jako např:
     (a) jazykový obraz světa (JOS), tj. interpretace světa obsažená v jazykových faktech (systémová fakta a texty jako projevy jazykového systému) a „mimojazyková” data (přesvědčení a praxe nositelů jazyka);
     (b) stereotyp (koncept) jako „výsek“ tohoto obrazu a sociálně fixovaná reprezentace věcí a jevů, „obraz v hlavě“ vztahující se k tomu, jak nějaké X jedná, jak vypadá, jaké je;
     (c) kognitivní definice – nástroj pro popis stereotypů, který podává popis kategorizace jevů okolního světa, jejich vlastností a hodnot v jazyce;
     (d) interpretační perspektiva a hledisko, tj. soubor vlastností sémantické struktury slov, které pomáhají příjemci rozpoznat něčí vidění světa přijaté ve výpovědi; hledisko je pozice, z níž subjekt provádí aspektovou charakteristiku objektu;
     (e) profilování jako konceptuální operace zahrnující v komunikačních aktech (s určitým záměrem) vytváření specifických variant základního obrazu objektu (profilů), které jsou vždy vytvářeny ze subjektivního hlediska;
     (f) subjekt (subjekt) – někdo, kdo prožívá svět, vnímá ho, konceptualizuje a verbalizuje (jazykově jedná);
     (g) hodnoty (základ jazykového světonázoru), tj. to, co je považováno za dobré a hodnotné pro subjekt, jeho společenství a někdy také pro publikum oslovené v komunikačním aktu.

Vzhledem k subjektivní povaze výzkumu lze (a je třeba) kognitivní etnolingvistiku považovat za disciplínu zabývající se identitou společenství: etnolingvistika je klíčem k mentalitě a hodnotám nositelů zkoumaného jazyka a kultury a k jejich postojům k okolnímu světu.

Od vydání článku Anny Tyrpy Etnolingwistyka ludowa, narodowa, porównawcza – koncepcje neofilologów i polonistów (2006) se stalo zvykem – s ohledem na rozsah etnolingvistického bádání – pravidelně používat tři názvy uplatněné autorkou i v názvu tohoto článku. Podobné oblasti výzkumu vymezil Jerzy Bartmiński – nejprve v roce 2022 ve svém projevu na I. mezinárodním etnolingvistickém kongresu v Lublinu (Lokální, národní a transnacionální dimenze etnolingvistiky) a poté v článku Lidové, národní a transnacionální dimenze etnolingvistiky), publikovaném v pokongresovém sborníku [Bartmiński (2022).

Ve svém příspěvku vycházím z chápání otázky "srovnatelnosti" etnolingvistiky ve vztahu k nadnárodnímu rozsahu etnolingvistického výzkumu. Chci ji pojednat v souladu s vymezením slova porównawczy (srovnávací) v polštině, srov:
     1. „sloužící k vzájemnému porovnávání pojmů nebo jevů s cílem poukázat na podobnosti a rozdíly mezi nimi“; 2. „vyplývající z porovnávání pojmů nebo jevů a ukazující na podobnosti a rozdíly mezi nimi“ (WSJP PAN);
     2. „umožňující srovnávání věcí, jevů, pojmů pro účely výzkumu; také: založený na srovnávání“; 2. „umožňující srovnávání, sloužící ke srovnávání“ (SJP PWN).
(Tak např. srovnávací gramatika je „gramatika, která srovnává vlastnosti různých jazyků“ , SJP PWN.)

V přednášce ukážu čtyři možná chápání srovnávací povahy této disciplíny:
     A. lidové vs. lidové (srovnání na vnitrojazykové a vnitrokulturní úrovni) – rekonstrukce reprezentace X např. v podhorských nářečích a podhorské kultuře a její konfrontace např. s reprezentací X v kašubských nářečích a kašubské kultuře;
     B. lidové vs. národní (srovnání na vnitrojazykové a vnitrokulturní úrovni) – rekonstrukce např. obrazu X v polských nářečích a v polské lidové kultuře a jeho konfrontace např. s obrazem X v obecné (standardní) polštině a v polské národní kultuře;
     C. národní vs. národní (mimojazykové a mimo-kulturní srovnání) – rekonstrukce např. obrazu X v obecné polštině a v polské národní kultuře a jeho konfrontace např. s obrazem X v obecné češtině a v české národní kultuře – ve studiích konverzatoria EUROJOS a v Axiologickém lexikonu Slovanů a jejich sousedů;
     D. lidové vs. lidové (mimojazykové a mimo-kulturní srovnání) – rekonstrukce zobrazení X např. v polských nářečích a polské lidové kultuře se zobrazením X např. v českých nářečích a české lidové kultuře – v navrhovaném výzkumu ETNOEUROJOS a při etnolingvistickém semináři v Praze.